NHA TRANG AIRPOT RESIDENTIAL DEVELOPMENT

During the Vietnam War, this was the air base of the United States Air Force. After the Vietnam War ended, the airport was used for military and civilian purposes, serving flights to Nha Trang. After Cam Ranh Airport was upgraded and partly transformed into a civil airport, since 19 May 2004, civil flights to Nha Trang have been moved to Cam Ranh Airport. The land at the old airport was re-planned into a new urban area to meet the functions of trade, tourism, services and finance.

 

Trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, đây là căn cứ không quân của Không lực Việt Nam Cộng Hòa và Không lực Hoa Kỳ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, sân bay này được sử dụng cho đồng thời quân sự và dân sự, phục vụ các chuyến bay tới Nha Trang Sau khi Sân bay Cam Ranh được cải tạo và chuyển một phần thành sân bay dân sự, kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2004, các tuyến bay dân sự đến Nha Trang được chuyển về sân bay Cam Ranh. Khu đất tại sân bay cũ được quy hoạch lại thành khu đô thị mới đáp ứng các chức năng thương mại, du lịch, dịch vụ, tài chính.